اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان