اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان