زرین پارسیان

::: مشخصات صندوق زرین پارسیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق زرین پارسیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق زرین پارسیان