زرين پارسيان

::: مشخصات صندوق زرين پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق زرين پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق زرين پارسيان