نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ