بازارگرداني افتخار حافظ

::: مشخصات صندوق بازارگرداني افتخار حافظ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگرداني افتخار حافظ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگرداني افتخار حافظ