میعاد ایرانیان

::: مشخصات صندوق میعاد ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق میعاد ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق میعاد ایرانیان