حـامي

::: مشخصات صندوق حـامي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق حـامي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق حـامي