ذوب آهن نوویرا

::: مشخصات صندوق ذوب آهن نوویرا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ذوب آهن نوویرا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ذوب آهن نوویرا