ذوب آهن

::: مشخصات صندوق ذوب آهن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ذوب آهن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ذوب آهن