قابل معامله امين تدبيرگران فردا

::: مشخصات صندوق قابل معامله امين تدبيرگران فردا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله امين تدبيرگران فردا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله امين تدبيرگران فردا