نیکوکاری دانشگاه تهران

::: مشخصات صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران