نيكوكاري دانشگاه تهران

::: مشخصات صندوق نيكوكاري دانشگاه تهران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري دانشگاه تهران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري دانشگاه تهران