مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره

::: مشخصات صندوق مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره