نيكوكاري حافظ

::: مشخصات صندوق نيكوكاري حافظ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري حافظ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري حافظ