مشترک نیکوکاری حافظ

::: مشخصات صندوق مشترک نیکوکاری حافظ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نیکوکاری حافظ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نیکوکاری حافظ