مشترك فام

::: مشخصات صندوق مشترك فام

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك فام

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك فام