مشترک نیکوکاری رفاه کودک

::: مشخصات صندوق مشترک نیکوکاری رفاه کودک

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نیکوکاری رفاه کودک

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نیکوکاری رفاه کودک