نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک سپهر آتی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک سپهر آتی