مشترک رشد سامان

::: مشخصات صندوق مشترک رشد سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک رشد سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک رشد سامان