مشترك رشد سامان

::: مشخصات صندوق مشترك رشد سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك رشد سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك رشد سامان