مشترک بانک خاورمیانه

::: مشخصات صندوق مشترک بانک خاورمیانه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک بانک خاورمیانه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک بانک خاورمیانه