سهم آشنا

::: مشخصات صندوق سهم آشنا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سهم آشنا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سهم آشنا