صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر