مشترك افق

::: مشخصات صندوق مشترك افق

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك افق

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك افق