مشترک سپهر تدبیرگران

::: مشخصات صندوق مشترک سپهر تدبیرگران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک سپهر تدبیرگران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک سپهر تدبیرگران