نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک سپهر تدبیرگران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک سپهر تدبیرگران