مشترك سپهر تدبيرگران

::: مشخصات صندوق مشترك سپهر تدبيرگران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك سپهر تدبيرگران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك سپهر تدبيرگران