نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده