قابل معامله بذر اميد آفرين

::: مشخصات صندوق قابل معامله بذر اميد آفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله بذر اميد آفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله بذر اميد آفرين