نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله بذر امید آفرین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله بذر امید آفرین