مختلط گوهر نفیس تمدن

::: مشخصات صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن