آرمان شهر

::: مشخصات صندوق آرمان شهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آرمان شهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آرمان شهر