نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن