دماسنج

::: مشخصات صندوق دماسنج

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق دماسنج

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق دماسنج