امين آويد

::: مشخصات صندوق امين آويد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين آويد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين آويد