صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد