مشترک اندیشه فردا

::: مشخصات صندوق مشترک اندیشه فردا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک اندیشه فردا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک اندیشه فردا