يکم سهام گستران شرق

::: مشخصات صندوق يکم سهام گستران شرق

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يکم سهام گستران شرق

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يکم سهام گستران شرق