يكم سهام گستران شرق

::: مشخصات صندوق يكم سهام گستران شرق

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم سهام گستران شرق

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم سهام گستران شرق