پیروزان

::: مشخصات صندوق پیروزان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پیروزان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پیروزان