مشترک نوين نيک

::: مشخصات صندوق مشترک نوين نيک

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نوين نيک

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نوين نيک