اندوخته پایدار سپهر

::: مشخصات صندوق اندوخته پایدار سپهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته پایدار سپهر