نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته پایدار سپهر