صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار