نويد انصار

::: مشخصات صندوق نويد انصار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نويد انصار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نويد انصار