مشترك آرمان

::: مشخصات صندوق مشترك آرمان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك آرمان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك آرمان