نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق لوتوس پارسیان