مشترک کاریزما

::: مشخصات صندوق مشترک کاریزما

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک کاریزما

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک کاریزما