مشترك كاريزما

::: مشخصات صندوق مشترك كاريزما

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كاريزما

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كاريزما