صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه