نگين رفاه

::: مشخصات صندوق نگين رفاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگين رفاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نگين رفاه