صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه