یکم دانا

::: مشخصات صندوق یکم دانا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم دانا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق یکم دانا