يكم دانا

::: مشخصات صندوق يكم دانا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم دانا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم دانا