امین آشنا ایرانیان

::: مشخصات صندوق امین آشنا ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امین آشنا ایرانیان