نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين آشنا ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين آشنا ايرانيان