امين آشنا ايرانيان

::: مشخصات صندوق امين آشنا ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين آشنا ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين آشنا ايرانيان