اندوخته ملت

::: مشخصات صندوق اندوخته ملت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته ملت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته ملت