نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت