بانک ایران زمین

::: مشخصات صندوق بانک ایران زمین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک ایران زمین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانک ایران زمین