بانك ايران زمين

::: مشخصات صندوق بانك ايران زمين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك ايران زمين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك ايران زمين