نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک ایران زمین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانک ایران زمین